واحدهای فناور مستقر در دوره رشد

رديف

نام شركت  یا واحد فناور

زمينه فعاليت

1

شركت پرديس طب خزر

يورين بگ هشدار دهنده

2

شركت دانش بنيان الماس طب كاسپين

ماساژور شكمي درمان كننده يبوست