اعضای شورای مرکز

شرح وظایف

·         تصویب خط مشی، سیاست های مالی و علمی مرکز رشد

·         پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امنا

·         تائید تر از مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب جهت ارائه به هیئت امنا

·         تائید آیین نامه های اجرائی مرکز رشد

·         تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار مرکز رشد

·         بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

·         پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

·         پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری  دکتر رضا نجفی پور                                دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی                           
../Picture/ShowPicture.aspx?ID=442c4a3d-b7e8-4da1-9d03-fbcacf61f1c7  رزومه
  دکتر پیمان قجربیگی                               دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی غذایی                رزومه          
  دکتر علی صفری واریانی                        دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای                       
../Picture/ShowPicture.aspx?ID=442c4a3d-b7e8-4da1-9d03-fbcacf61f1c7 رزومه
  دکتر حسین احمدپور یزدی                       دکترای تخصصی
نانوتکنولوژی پزشکی                        ../Picture/ShowPicture.aspx?ID=442c4a3d-b7e8-4da1-9d03-fbcacf61f1c7 رزومه
  دکتر احسان عالی                                 دکترای تخصصی فارماکولوژی                                 
 رزومه
 دکتر مجید قدیری                                    دکترای تخصصی مهندسی مکانیک                         
رزومه
 دکتر اشرف حاج حسینی بابایی                دکترای تخصصی مهندسی شیمی                         
../Picture/ShowPicture.aspx?ID=442c4a3d-b7e8-4da1-9d03-fbcacf61f1c7 رزومه

دکتر محمدرضا ساروخانی         دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و بیوتکنولوژی
.
فايلها
1849 1.pdf 266.953 KB