نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب
سمت: رییس گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی/ مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: hkaryab@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی:  2620
شماره تماس مستقیم 33364517

آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزویننام و نام خانوادگی: علیرضا فراست
سمت: سرپرست مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک: farasat8@gmail.com
شماره تلفن داخلی: 2620
شماره تماس مستقیم: 33364517
آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین