دانلود :
آیین نامه شماره ١      حجم فایل 136 KB
آیین نامه نحوه تعامل هسته ها با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی


دانلود : آیین نامه شماره ٢       حجم فایل 127 KB
آیین نامه نحوه تعامل موسسات خصوصی و شرکت های توسعه یافته با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی


دانلود : آیین نامه شماره ٣       حجم فایل 126 KB
آیین نامه پذیرش واحدهای R&D در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی


دانلود : آیین نامه شماره ٤       حجم فایل 340 KB
آیین نامه اصلاحی نحوه تعامل هسته های تحقیقاتی R&D دانشگاهی با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی


دانلود : آیین نامه شماره ٥       حجم فایل 132 KB
آیین نامه نحوه تعیین ضریب بازپرداخت تسهیلات پژوهشی و خدمات اعطایی به واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد


دانلود : آیین نامه شماره ٦       حجم فایل 140 KB
آیین نامه نحوه حمایت از شرکت های مستقر در مرکز رشد جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، جشنواره و سمینارها و..