صفحه داخلی
شرایط عمومی پذیرش در مرکز رشد
1- وجود ایده محوری مبتنی بر دانش و فناوری
2- وجود برنامه کسب و کار
3- برخورداری از تیم کاری متخصصدانلود : فرم پذیرش دوره پیش رشد     حجم فایل 45 KB
 دانلود : فرم پذیرش دوره رشد           حجم فایل 64 KBفرآیند حمایت مرکز رشد از فناوران مستقر در دانشگاه
دانلود: فرآیند حمایتی مرکز رشد