شرایط عمومی پذیرش در مرکز رشد
1- وجود ایده محوری مبتنی بر دانش و فناوری
2- وجود برنامه کسب و کار
3- برخورداری از تیم کاری متخصصدانلود فرم درخواست پذیرش واحد فناور در مرکز رشدفرآیند حمایت مرکز رشد از فناوران مستقر در دانشگاه
دانلود: فرآیند حمایتی مرکز رشد