اعضای شورای مرکز
شرح وظایف
·         تصویب خط مشی، سیاست های مالی و علمی مرکز رشد
·         پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امنا
·         تائید تر از مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب جهت ارائه به هیئت امنا
·         تائید آیین نامه های اجرائی مرکز رشد
·         تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار مرکز رشد
·         بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد
·         پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس
·         پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری


 
دکتر رضا نجفی پور                                دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی                                رزومه
  مهندس سید محمد هادی خالقی            کارشناس ارشد مدیریت MBA                                  
رزومه
  دکتر پیمان قجربیگی                               دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی غذایی                رزومه          

  دکتر مهدی صفری واریانی                        دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای                         
رزومه
  دکتر حسین احمدپور یزدی                       دکترای تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی                         رزومه
  دکتر احسان عالی                                 دکترای تخصصی فارماکولوژی                                   رزومه
 دکتر مجید قدیری                                    دکترای تخصصی مهندسی مکانیک                          رزومه
 دکتر اشرف حاج حسینی بابایی                دکترای تخصصی مهندسی شیمی                           
رزومه


.