ریاست

    


 مهندس سید محمد هادی خالقی/ کارشناسی ارشد مدیریت MBA
     پست الکترونیکsmh.khaleghi@qums.ac.ir :    
شماره تماس: 33364517   داخلی 2620
مشاهده cv
 
شرح وظایف
·          اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه‌های هیات امنا
·          تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
·          نظارت برفعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش‌بینی شده
·          ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری
·          برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
·          عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
·          ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد