صفحه داخلی
معرفی مرکز

فلسفه وجودی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ایجاد مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با توجه به تجربیات و سیاستهای برنامه توسعه دولت به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ازسال 1386 در دستور کار توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار گرفت. در سال 1388 دانشگاه موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تأسیس مرکز رشدگردید
.سازمان مؤسس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی می‌باشدوتأمین اعتبارات«مرکزرشد» ازمجاری دولتی و غیر دولتی برعهده سازمان مؤسس است. مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ا‌ی، برای ارائه خدمات حمایتی (مالی،آموزشی، مشاوره‌ائی، ‌اداری،اسکان، اطلاع رسانی و اینترنت،‌ بازاریابی، آزمایشگاهی وکارگاهی) به کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت تجاری سازی ایده و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بردانش وفناوری.
-          تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی ـ‌کاربردی
-          توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
-          تسهیل درانتقال دانش و تکنولوژی‌ از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
-          طرح و پاسخگوئی به نیازهای جامعه درمراکز علمی و کارآفرینی طراحی و اجراگردید.
به همین منظور سرمایه‌گذاری‌های اولیه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مؤسس انجام گرفته است.
درواقع سیاست دولت درایجاد و حمایت از مراکز رشد دانشگاهی با توجه به الگوهای موفق وموثر این گونه مراکز درکشورهای توسعه یافته می‌باشد و توجیه اقتصادی دولت از ایجادو حمایت ازمراکز رشد دانشگاهی با توجه به اهداف تعیین شده، نفع میان مدت و بلندمدتی می‌باشد که سودش در تمام بخش‌های جامعه قابل اندازه‌گیری می‌باشد.
مراکزرشد دانشگاهی بامدیریت صحیح منابع و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود دردانشگاه ودیگر مراکزپژوهشی، حلقه اتصال صنایع و دیگر بخش‌های جامعه را از طریق واحدهای فناوردرون خودبه منظور انتقال تکنولوژی و دانش محکم‌ترمی‌کنند.
درواقع می‌توان گفت، مواداولیه مراکز رشد دانشگاهی، نیروهای انسانی تحصیل کرده وکارآفرین (خروجی‌های دانشگاه) می‌باشند که با جذب و هدایت دراین گونه مراکز فرصت لازم را برای ایجاد یک کسب و کار مبتنی بردانش و تجربه می‌کنند. و متخصصین مجرب درزمینه کسب و کاردربازار، محصولات خروجی این مراکز خواهند بود.
مرکزرشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین باتوجه به مأموریت خود و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه این امکان رابرای کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی فراهمآورده است، تا با تمرکز بر روی ایده محوری خود، مرحله به مرحله فرایند تجاری سازیایده، طراحی محصول، تولید و فروش محصول را در هسته‌ها و واحدهای فناور، تجربه کنند.
مدیریت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین اطمینان دارد، با مدیریت صحیح منابع و جذبسرمایه‌گذاران ریسک پذیردرکنار خود، ساختار حمایتی مطمئنی برای هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز ایجادکرده است تا پس از سپری شدن مرحله رشد، واحدهای پذیرفته شده، حائز موفقیت قابل قبولی برای خروج از مرکز وتوسعه کسب و کار خود داشته باشند.
دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنون سازمان مؤسس در سال 1387 فضای فیزیکی به مساحت حدود 200 مترمربع در پردیس دانشگاه دراختیار مرکز رشد قرارداد.
بهنظر می آید درصد کمی از ورودیهای این مرکز و طبیعتا" خروجیهای آن ، قدرت سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی داشته باشند.
به همین اساس باتوجه بهآینده درخشان کارهای خدماتی ومشاوره ای دردنیا، سیاستگذاری مرکز رشد، بر روی جذبایده ها و پژوهشهای کاربردی ای می باشد که بخش وسیعی از نیازهای خدماتی ومشاورهای جامعه را پاسخگو باشد.
پیش بینی ها:
باتوجه به تجربه مـوفق مـراکز رشـد در کشـورهای توسـعه یافـته بـه نظـر می آید الگوی بومی شده این مراکز درکشور ما نیز میتواند نقش موثری د رتوسعه ملی و اقتصاد جامعه داشته باشند .آینده این مراکزبخصوص در دانشگاه، با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه ها، و حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی باتعداد و کیفیت بالا و وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های فعال در دانشگاه ها روشن و موفق خواهد بود . ولیکن نگرانی از عدم تداوم سیاست ها ی حمایتی سرمایه گذاران دولتی با توجه به تغییر سیا ست گذاران، می تواند تهدیدهای برای موفقیـت آتی این مراکز باشند.
فرایندکار:
مرکزرشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با توجه به مأموریت خود یک مرکز ارائه دهنده خدماتبه کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی می‌باشد درهمین راستا تمرکز مدیریت مرکزرشد بر روی ارائه خدمات مطمئن و موثر، سرویس دهی منظم و به موقع، ایجاد فضائی خلاقو نوآورانه و توسعه شبکه همکاران استراتژیک می‌باشد تا بدین وسیله هسته‌ها وشرکت‌های پذیرفته شده در مرکزدر زمان تعیین شده به اهداف پیش بینی شده خود دستیابند. مرکز رشد با توسعه شبکه همکاران ذینفع و بهره‌گیری مشارکت جویانه از منابع آنها،‌ امکان استفاده از مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی، بهره‌‌مندی از تکنولوژی روز،‌دسترسی به منابع علمی و همچنین بازار فروش را برای شرکت‌ها تسهیل کرده است.
 
تیم مدیریت:
 دکتر حمید کاریاب
                     رئیس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دکترای تخصصی بهداشت محیط